l2tp VPN 搭建

因为在路由器上需要用到,这里记录一下VPN安装方式。

wget https://raw.githubusercontent.com/teddysun/across/master/l2tp.sh
chmod +x l2tp.sh
./l2tp.sh 

一些可能用到的操作
l2tp -a (Add a user)
l2tp -d (Delete a user)
l2tp -l (List all users)
l2tp -m (Modify a user password)

more https://teddysun.com/448.html

更多详情查看。原作者的 GitHub

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注