Lidong's blog

l2tp VPN 搭建

因为在路由器上需要用到,这里记录一下VPN安装方式。

1
2
3
wget https://raw.githubusercontent.com/teddysun/across/master/l2tp.sh
chmod +x l2tp.sh
./l2tp.sh

一些可能用到的操作

l2tp -a (Add a user)

l2tp -d (Delete a user)

l2tp -l (List all users)

l2tp -m (Modify a user password)

more https://teddysun.com/448.html

更多详情查看。原作者的 GitHub

更新记录

  1. 2018/4/6 12:43:04 首次发布

参考链接

本文链接:


评论内容还在加载中。。。
如无法加载,请将域名 disqus.com 和 disquscdn.com 加入到你的代理规则中